درک کلیسای اوّلیه

تحلیل منابعی که تاریخ و ماهیت کلیسا را، از آغاز آن در حدود سال 29 میلادی تا سال 119 میلادی، آشکار می‌سازد. 

ملاک دریافت نمرۀ قبولی از این واحد درسی، کسب مهارت‌های زیر خواهد بود :

1. درک رویدادهای مربوط به شکل‌گیری کلیسا.

2. توانایی تشخیص مفاهیم خداشناختی ضروری که در اسناد ارائه شده است.

3. توانایی بکارگیری قابل قبول مطالب یافت شده در اسناد عهد جدید

در پایان هر یک از 5 بخش این واحد درسی، دانشجو در امتحان آن بخش شرکت می‌کند. برای دریافت نمرۀ قبولی از این واحد درسی، دانشجو باید در هر یک از این 5 امتحان حداقل 70 درصد نمره را کسب کند. تمام سوالات امتحانی به صورت چند گزینه‌ای یا درست/غلط است. یک نمونه سوال امتحانی در زیر ارائه شده است:

1. یک ویژگی منحصر بفرد خدا که خودش را در عهد جدید مکشوف می‌سازد … او است.( A ) فاصله از بشر، ( B ) ارتباط با بشر از طریق عیسی، ( C ) تکثر، ( D ) ارتباط با مکانی مشخص.


منابع: بجز مطالب ارائه شده در این واحد درسی، دانشجو فقط به نسخه‌ای از کتاب‌مقدّس نیاز خواهد داشت.