دانشگاه ملل

BRS24 پرستش

عظمت پرستش : این درس آشکار کننده مفهوم پرستش است و دانشجو را با عظمت عمل حرمت گذاردن به خدا آشنا می سازد.

درحالی که برخی دروس بر متن و یا مضمون کتاب مقدس تمرکزدارند، هدف این درس شکوفا شدن آگاهی ما از مفهوم پرستش است. مهم نیست تا چه اندازه از محتوای کتاب مقدس اطلاع داریم و یا مهارت های خدمتی را تا چه اندازه در خود توسعه داده ایم، زیرا تا زمانی که ابعاد روحانی و ستایش و عظمت خدا آشکار نگردیده اند، ممکن است تمامی نیروهای فرد به هدر روند. 

 

در این درس که پیرامون پرستش است، فرض این است که دانشجو دارای درکی خوب از ماهیت و محتوای عهدجدید است. هدف این درس کسب روح پرستش و تعیین جایگاه آن در زندگی فرد رهایی یافته است. پُرسش راهبردی در طول این درس این است که خدا در ارتباط با ستایش در رابطه با قدردانی از اعمال فیض آمیز خود، چه می‌خواهد؟

این بررسی شامل 5 بخش است : (1) پرستش در عهدعتیق (2) پرستش در کلیسای اولیه (3) پرستش به منزله ستایش (4) در جستجوی شگفتی (5) کاربرد. 5 واحد درسی برای این درس پیش بینی شده است .

معیار کسب امتیاز برای این درس کسب صلاحیت های زیر است :

1- درک عمومی مفهوم پرستش

2- توانایی خلق تجربه های پرستشی در موقعیت های معاصر.

معیار گذراندن این واحد دستیابی به امتیاز 70 ویا بالاتر از آن برای هر آزمون درس است. سؤالات به دو شکل چند جوابی و توضیحی است. نمونه ای از سؤالات در زیر آمده است :

1- عمل پرستش کاملاً با رفتارهای اخلاقی بی ارتباط است.
( A ) درست ( B ) غلط

2- متنی دو صفحه ای پیرامون تمایز پرستش مسیحی در مقایسه با پرستش یهودی بنویسید.

منبع : کتاب مقدس