تحلیلی از مفهوم خدمت و ماموریت مسیحی در کتاب مقدس و نقش فرد در خدمت

ورود شما را به درس" خدمت" خوش آمد می گوییم. این درس بخشی از دروسی است که در برنامه لیسانس مطالعات مذهبی و سفر عمر است. 

شخصی که وارد خدمت می شود ممکن است یک خادم، معلم کلام، تجهیز کننده و یا یک نماینده باشد. خدمت نیازمند یک تعهد ایمانی فردی است که از یک رابطه شخصی با خدا از طریق عیسی مسیح شکوفا می گردد. آغاز این خدمت ماموریتی است که خدا به شخص می دهد یعنی آنچه که خدا می خواهد آن فرد به انجام برساند.

این حرکت در برگیرنده ابعاد مختلفی است از جمله ایمانی بنا کننده در زندگی و کلیسا، اعلام پیغام انجیل، پرستش، شفقت، تشویق و دلگرمی و تقدیس.

خدمات فردی براساس روابط انسانی و عطایا و استعدادهای شخصی شکل می گیرد. این درس براساس ساختار BRS 1 و BRS 2 بنا شده که در برگیرنده مضمون و محتوای عهد عتیق و عهد جدید است و بنیادی برای خدمت وماموریت خادمین مسیحی به آنان ارائه می دهد.

ترتیب و سازماندهی این دوره درسی

این درس به پنج بخش تقسیم شده که به ترتیب زیرند:

( 1 ) خدمت در اسراییل، ( 2 ) خدمت درعهد جدید، ( 3 ) خدمت در کلیسای پیش از نیقیه- Nicean (4) نظریه خدمت معاصر، (5) خدمت معاصر از دیدگاه عملی.

قابلیت‌ها

معیار دریافت قبولی در این رشته، رسیدن به قابلیتهای زیراست:

1) توانایی تفکری نقادانه پیرامون خدمت و ماموریت دردنیای امروز

2) توانایی شناخت الگوهای خدمتی در کتاب مقدس و سازگار نمودن آنها با موقعیتهای معاصر.

3) توانایی ارائه توضیحی عمیق پیرامون هدف و ماموریت کلیسا و عناصر پویای زندگی کلیسایی.

4) درک اصول کتاب مقدسی درباره کهانت تمامی ایمانداران در مسیر رشد مردم به سوی خدمت و بلوغ مسیحی.

5) درک مفهوم کلیسا به عنوان قوم خدا که دارای عطایا، تنوع وماموریتهای متفاوت بوده اما مسیح محور است.

6) توانایی بکارگیری مسئولانه متون کتاب مقدسی در شرایط و موقعیتهای معاصر.

7) آگاهی از تاریخ و فلسفه مطالعاتی خدمت و ماموریت از قبیل نظریه‌هایی که تقویت کننده راهکارها وکاربردهای عملی هستند.

8) توانایی درک جایگاه خود در خدمت و ماموریت.

منابع

در این درس کتاب راهنمای درسی نیاز ندارید. هر بخش شامل اطلاعاتی ضروری، بسنده و کافی است تا دانشجو را برای آزمون آماده سازد. آزمونها در جهت تعیین قابلیتهای دانشجو در درک مفهوم خدمت از دیدگاه کتاب مقدسی و تاریخی طرح ریزی شده اند.

نمونه ای از سوالات آزمون

1) با توجه به درک نیاز بشارت به تمامی ملتها، کلیسای قرن اول:

A ) درشورایی در اورشلیم گردهم آمدند تا بهترین روشها را بکار گیرند.

B ) – خود را به گروه های کوچک تقسیم نمودند و هر گروه توجه خود را معطوف به گروه هایی خاص از مردم نمود.

C ) – از همان ابتدا هدف خود را معطوف به امتها ساختند.

D ) – هیچ کدام از موارد بالا را انجام نداد.

2) جماعت های مومنین در طول قرن اول دارای مشکلاتی چند بودند و نزدیک ترین نمونه را در رابطه با زندگی کلیسایی ارائه نمودند:

A )– درست B )- غلط

3) یک متن یک صفحه ای دربارهء "ماموریت کلیسا" بنویسید.

نمره‌گذاری درس

پس از گذراندن آزمون، نمره (رتبه ای ) به آزمون شما داده خواهد شد.

این رتبه ممکن است " A " ، " B " و یا " C " و نماینده این باشد که در این آزمون، عالی، خوب، و یا ضعیف بوده اید. حداقل امتیاز برای قبولی در این رشته 70 درصد است. در صورتی که دانشجو، این درس را در طی یک سال تحصیلی رسمی به پایان نرساند، علامت I ( Incomplete ) به او داده خواهد شد. چنانچه دانشجو I دریافت نماید ولی مایل باشد مجدداً در این درس ثبت نام کند، باید تابع مقررات و قوانین احتمالی ای باشد که ممکن است پس از ثبت نام اولیه او دستخوش تغییر گردیده اند.

دستورالعمل

موضوعاتی را که در هر بخش به شما ارائه شده است به دقت بخوانید. اشارات (آیات) کتاب مقدسی را در طول مطالعه درس مرور کنید. زمانی که برای آزمون آماده شدید، با مسئول یا ناظر امتحان خود صحبت کنید تا ترتییبات لازم داده شود. آزمونها در پایان هر یک از بخشهاانجام خواهند شد.