خلاصۀ درس

رساله‌های افَسُسیان، فیلِپیان، کُولُسیان، و فِلیمون در عهد جدید، با تمرکز بر روی مسائل مقدماتی و تفسیر

این واحد درسی در سه بخش تنظیم شده است: (1) افَسُسیان، (2) فیلِپیان، و (3) کُولُسیان و فِلیمون. 

ملاک دریافت نمرۀ قبولی از این واحد درسی، کسب مهارت‌های زیر خواهد بود:

1. آشنایی با پولس، که نویسندۀ بخش عمدۀ رساله‌ها بود.

2. اطلاع از شرایطی که سبب نگارش هر یک از رساله‌های زندان شد، به همراه دیگر مسائل مقدماتی.

3. درک محتوای رساله‌های زندان.

برای دریافت نمرۀ قبولی از این واحد درسی، دانشجو باید در امتحان مربوطه حداقل 70 درصد نمره را کسب کند.  سوالات امتحانی هم به صورت چند گزینه‌ای است و هم به صورت تشریحی.  در زیر، نمونه‌ای از سوالات امتحانی آمده است.

1. دلیل نگارش رساله به فِلیمون مشخصاً چه بود؟
 (A) اختلاف میان دو زن در کولُسی، (B) فهرستی از سوالات ارائه شده به پولس توسط فِلیمون، (C) مردی که سعی داشت تصدی کلیسای کُولُسیان را بر عهده بگیرد، (D) فراهم ساختن زمینۀ بازگشت یک بردۀ فراری.