خلاصۀ درس

اصول مورد نیاز برای تفسیر مسئولانه عهد جدید

BRS 2 با مردم، مکان ها، و رویدادهای متون کتاب مقدسی یونانی سر و کار دارد و BRS 4 این پرسش را مطرح می سازد که " این امور چه معنایی دارند؟" این درس که از دروس تفسیری است با توانایی شخصی دانشجو برای تفسیر متون عهد جدید سر و کار دارد. نیاز به انجام یک تفسیر شخصی بر این فرض استوار است که بلوغ روحانی فرد متکی بر انجام تفسیری خوب از متن است. در نتیجه، این درس با آماده ساختن دانشجو برای برخوردی مسئولانه با متن کتاب مقدسی ، با هدف دریافت مدرک (Certificate) ، دیپلم، فوق دیپلم مطالعات مذهبی و لیسانس مطالعاتی، طراحی و آماده شده است. در حالی که بخش های ذکر شده، بنیان مطالعه را شکل می دهند، این درس برای آماده ساختن دانشجو به منظور کسب تکنیک های مطالعه مستقل، به ورای یک نظریه پردازی صرف می پردازد. این درس حاوی 5 واحد نیم سالهء لیسانس است.

BRS 21 چنین فرض می کند که دانشجو درک خوبی از ماهیت و محتوای عهد جدید دارد. در اینجا وظیفهء اصلی، انتخاب نمونه هایی از متون کتاب مقدسی است و اینکه چگونه باید آنها رامطالعه نمود و چه کاربردی می توان از آنان برای زمان حاضر استخراج کرد. این درس در 5 بخش تنظیم شده است: 1) تفسیر عهد جدید 2) اعمال 1:1،31:9 ،3) اعمال 32:9، 23:18 ،4) اعمال 24:18، 31:28 و 5) اعمال و کلیسای معاصر. (بخش 5 پیش از این BRS 13.1 نامیده می شد.)

معیار کسب واحد برای BRS 21 ، دستیابی به صلاحیت های زیر است:

1- توانایی تفسیر متون عهد جدید

2- توانایی بکار گیری متون عهد جدیددر موقعیت های معاصر

کسب واحد برای این درس نیازمند امتیاز 70 یا بیش از آن در یک آزمون است. سوالات آزمونی یا به صورت نگارش مقاله هستند و یا چند گزینه ای.

در زیر یک پرسش آزمونی به عنوان نمونه آورده شده است:

دانش تفسیر یک متن به کدام عنوان شناخته می شود؟

A - تعبیر (کاربرد)

B - وعظ و خطابه

C - نقد واژگان

D - نقد متنی

منابع – مطالب درس و کتاب مقدس، تنها منابع مورد نیاز هستند.