اصول مورد نظر برای تفسیرمعتبر عهد عتیق

پس از اتمام موفقیت آمیز این درس، به دانشجویان 5 واحد امتیاز در دوره لیسانس و زیر تعلق می ‌ گیرد. 

وظیفه اصلی در این درس این است که دریابیم چگونه باید متون مشخصی از کتب مقدسه را به منظور درک مقصود اولیهء نویسنده مورد مطالعه قرار دهیم.

وظیفه دوم این درس این است که دریابیم چگونه این متون را باید مطابق با دوران معاصر مورد استفاده قرار داد. در مراحل تفسیر با سه مخاطب روبرو می شویم: 1) مخاطب اولیه 2) مخاطب دوم 3) مخاطب امروزی .

مخاطب اولیه، افرادی بودندکه پیشگویی، شریعت، یا یک بیانیه، ابتدا به آنان ارائه شده که غالباً به شکل شفاهی بوده است.

مخاطب دوم، افرادی بودند که متن کتاب مقدسی به شکل مکتوب به ایشان ارائه گردیده. مخاطب امروزی ، شامل خوانندگان معاصر آن متن می شود. تحت هر یک از شرایط فوق، شیوه ادبی متن مکتوب باید مورد نظر قرار گرفته شود، خواه به شکل روایتی ، شعری، شرعی، مکاشفه ای ، ستایشی، حکمت یا غیره باشد . در کنار این مطلب، موضوعات زمینه ای ، زبان شناختی، محتوا، و اصول تعبیری نیز نقش مهمی در تشخیص معنای مناسب یک متن کتاب مقدسی برای کلیه مخاطبین دارد. بحث و مطالعه، موجب آشنایی بیشتر با متن می گردد، در عین حال که دانشجو، تجربه ای دست اول و عینی از تفسیر کسب می نماید. BRS19 چنین فرض می نماید که دانشجو شناختی نسبی از ماهیت و محتوای عهد عتیق دارد. (5 واحد از دوره لیسانس) دروس پیش شرط توصیه ای BRS1 و BRS3 هستند.

این درس به 5 بخش تقسیم شده است. این بخش ها به گونه ای طراحی شده اند که به دانشجو کمک می کنند تا به چهارچوبی برای تحقیقات خود از بخش های گوناگون عهد عتیق دست یابند. دوره ها شامل 1) تفسیر ادبیات عهد عتیق 2) روایت و تاریخ 3) شریعت 4) پیشگویی ها ومکاشفات و 5) مرثیه، ستایش، و حکمت است.

معیار کسب واحد برای BRS19 دست یابی به شرایط زیر است:

1- توانایی در تفسیر متن کتاب مقدسی

2- توانایی بکارگیری متن کتاب مقدسی در موقعیت های معاصر.

3- کسب واحد در این درس نیازمند امتیاز 70 درصد یا بیشتر در آزمونهای این 5 دوره است. سوالات آزمونی، چند گزینه ای و یا به شکل نگارش مقاله است.

پرسش های زیر سوالاتی نمونه ای هستند:

1- ترجمه ها

A- هرگز قابل اعتماد نیستند

B- همیشه قابل اعتماد هستند

C- تنها تا آنجا قابل اعتماد هستند که به شکلی دقیق مفهوم آن قطعه را ارائه دهند

2- مقاله ای دو صفحه ای در مورد چگونگی تفسیر موضوعات شعری عهد عتیق بنویسید در مقاله خود به توازی شعری و بخش هایی از عهد عتیق که احتمالاً دارای ساختار شعری هستند اشاره کنید.

3- توانایی خود را در تفسیر یک قطعه مشخص نشان دهید.