ساختار ازدواجی سالم و خانواده ای شاد و مستحکم

پس از اتمام موفقیت آمیز این درس، به دانشجویان 3 واحد امتیاز در دوره لیسانس و زیر لیسانس و 3 واحد امتیاز برای دوره فوق لیسانس تعلق می ‌ گیرد. 

پایه ای که ازدواج بر آن قرار دارد، کلید برخورداری از ازدواجی سالم و خانواده ای خرسند میباشد. از آنجاییکه تنها پایۀ معنایی هرچیز در ارتباط روحانی با خدا میباشد، ازدواج باید آرمانهایی را که خدا برای ازدواج و خانواده قرار داده است، منعکس نماید. این مجموعۀ درسی دیدگاهی مسیحی را دنبال میکند و نشان میدهد که چگونه این دیدگاه میتواند به مفهومی از رضایت و تکامل تعمیم داده شود. بخشهای پنجگانۀ تشکیل دهندۀ این درس به قرار زیر هستند:

1) آرمان ازدواج

2) شوهر

3) همسر (زن)

4) فرزندان

5) آزادی و تکامل

معیار برای کسب واحد، دستیابی به صلاحیتهای ذیل میباشد

1) دانش عملی درمورد آرمان کتابمقدسی برای ازدواج و خانواده

2) درک نقشهای اصلی طرفین(زن و شوهر) و فرزندانشان

3) توانایی در بکاربردن اصولی که در یک ازدواج و خانوادۀ خرسند دخیل میباشند.

سه نتیجۀ زیر مورد انتظار هستند: 1) درک والاتر از عناصر پایه ای ازدواج خوب – 2) درک عمیقتر از ارزش اصولی که در ساختمان خانواده دخیل هستند – 3) تمایل برای تعهد به برداشتن قدمهای لازم برای اصلاح و بهبود ازدواج و خانوادۀ شخص.

گذراندن این واحد درسی مستلزم کسب حداقل 70% امتیاز یا بیشتر در هر پنج آزمون (برای دانشجویان دورۀ لیسانس) و یا سه آزمون (برای دانشجویان دورۀ فوق لیسانس) میباشد. سوالات هم به شیوۀ چند جوابی و هم تشریحی ارائه میگردند. در پایین نمونۀ سوال نمایش داده شده است

1- من فعالیتهایی که در این بخش آمده را انجام داده ام

الف ) با این جمله موافق هستم

ب ) با این جمله موافق نیستم

2- در دو صفحه ساختمان ارزشهای خانواده را شرح دهید.

منابع : تمام منابع مورد نی