خلاصۀ درس

 داستان عهد جدید از منظر فعالیتهای خدا

این مطالعه در مورد هستۀ مرکزیعهد جدید است. جائیکه خدا منشأ تمامی برکات روحانیست که در عیسی مسیح برای تمامی دنیا به ارمغان آورده می شود. یک واحد مقطع لیسانس درسهای1 BRSو 3BRSدرحالیکه درس 2تنها درمورد افراد، مکانها و وقایع متون یونانی است، اما درس 4دانشجو را فراتر از متن به جستجوی معانی پشت آن می برد.

استاندارد دریافت امتیازبرای درس 4 BRSبایستی در اکتساب مهارتهای درسی ذیل باشد: درکی اساسی از یکپارچگی مضمون متون یونانی: مسیح موعود، ملکوت خدا، معاد و نجات شناسی.درک هسته‌های تاملات الهیاتی متون و ارتباط آنها با یکدیگر: چکیدۀ اناجیل، یوحنا، پولس، عبرانیان، رساله های بعدی و مکاشفه.توانایی دیدن اینکه چگونه مضمونهای مشترک کتاب مقدس با هم عمل کرده تا یک مکاشفه الهی را شکل دهند. چگونه آنها تاملی الهیاتی را باز کرده یا محدود می کنند و در نهایت اینکه چگونه متقابلاً برهم تٲثیر گذاشته و بر مضمونهای یکپارچه متمرکز می شوند.امتیاز مورد نیاز برای امتحان هر قسمت از پنج بخش این درس 70% یا بالاتر می باشد. سؤالات چند جوابی یا درست\غلط هستند. یک نمونه سؤال در ذیل آمده است:

1. شخصیت منحصربه فرد خدا که خود او آنرا در عهد جدید آشکار می کند:

هویتش با قربانی است.ارتباطش با یک مکان خاص است.مکاشفه اش در عیسی است.

منابع

این مطالب درسی و یک کتاب مقدس.

دستورالعمل

1.اول محتوای این درس را مرور کنید.

2.مطالعتان را با بخش یک شروع کنید و جزوۀ مربوطه را به دقت بخوانید.

3.وقتی به انتهای هربخش رسیدید، با مرور جزوۀ مربوطه، خود را برای امتحان چند جوابی آماده کنید.

4.هروقت برای امتحان حاضر شدید، شما می توانید آنرا از فهرست درس مربوطه باز کنید.

5.امتیاز برای گذرانیدن این درس، حداقل 70% می باشد.