پیغام عهد عتیق

به درس الهیات متون عبری خوش آمدید. این درس، سومین درس از دوره آموزشی لیسانس مطالعات دینی (BRS) است. پس از اتمام موفقیت آمیز این درس، دانشجو، پنج (5) واحد دریافت خواهد نمود.

صلاحیت ها

معیار دریافت واحد برای الهیات متون عبری BRS3 کسب صلاحیت های زیر است:

1- درک ایمان اسرائیل در مسیر و پیوستگی رشد آن در تاریخ قوم اسرائیل.

2- توانایی توصیف عناصر جوهری و اولیه الهیات عهد عتیق.

3- مقایسه ارتباط الهیاتی عهد عتیق و عهد جدید و قالبی (یا قالب هایی) که فرد مسیحی بتواند امروزه از عهد عتیق استفاده نماید.

نمونه ای از پرسش ها

1- یک خصوصیت (صفت) بی همتای خدایی که خود را در عهد عتیق آشکار می‌نماید:

الف – انحصاری بودن اوست ب – ارتباط او با دعاست

ج- ارتباط او با قربانی است د – ارتباط او با مکانهای خاص است

2- مضمون "عهد" تا پیش از ملاقات خدا با اسرائیل در سینا، مضمونی ناشناخته بود.

الف – درست ب – غلط

کلیه پرسش های آزمون، چند گزینه ای هستند.

درجه بندی نمرات

هنگامی که تمامی پنج آزمون پشت سر گذارده شود، نمره ای برای آن درس در نظر گرفته خواهد شد. این نمره می تواند A”, ”B”, “C” باشد، که نشان دهنده آن است که عملکرد دانشجو عالی، خوب و یا متوسط بوده است. این نمره با در نظر گرفتن حد متوسط امتیازات در مجموع پنج آزمون تعین می گردد. البته حداقل نمره برای قبولی درآزمون C (هفتاد درصد) است. در صورتی که دانشجو این درس را در طول یک سال تحصیلی رسمی به اتمام نرساند علامت (I) به نشانه "ناتمام" در جدول رسمی نمراتی وی به او تعلق خواهد گرفت. چنانچه دانشجو علامت I را دریافت نموده باشد وی مایل به ثبت نام مجدد در درس باشد باید مطیع قوانین و مقرراتی که از زمان ثبت نام اولیه او تغییر یافته اند باشد.

کتاب درسی

در کنار موادی که در این درس آمده است، تنها به یک کتاب مقدس نیاز دارید. این درس و مطالعه فردی شما از متون کتاب مقدسی ارائه شده، شما را برای آزمونهایی که محک شما برای دریافت صلاحیت در الهیات متون عبری است آماده خواهد ساخت. هر متن را با حفظ ترتیبی که در هر یک از بخش ها ارائه شده مطالعه نمایید.