به دوره درسی کتب مقدس یونانی خوش آمدید. این درس دومین درس از دوره لیسانس الهیات ( B.R.S ) و دومین درس پیش ‌ نیاز برای فوق لیسانس دوره الهیات ( M.R.S ) است. پس از اتمام موفقیت آمیز این درس، به دانشجویان 5 واحد امتیاز در دوره لیسانس و زیر لیسانس و 3 واحد امتیاز برای دوره فوق لیسانس تعلق می ‌ گیرد.

ترتیب و سازماندهی این دوره درسی

BRS 2 کتب مقدس یونانی مقدمه ‌ ای است بسوی محتوای واقعی عهد جدید. این درس در 5 فصل ارائه می ‌ شود: (1) اناجیل (2) اعمال رسولان (3) رسالات پولس (4) رسالات عمومی و مکاشفه (5) رسالات - مضامین مرکزی. هر بخش را می ‌ توانید با کسب امتیاز مورد نیاز که از طریق شرکت در آزمون مربوط به آن کسب می ‌ نمایید، بگذرانید.

قابلیت ها

معیار مورد نظر برای دوره درسی BRS2 و یا همان کتب مقدس یونانی قابلیت ‌ های زیر می ‌ باشد:

1- قابلیت تشخیص 75 شخصیت ثبت شده در عهد جدید.

2- قابلیت شناسایی اماکن اصلی جغرافیایی مربوطه.

3- آشنایی عمومی با محتوای هریک از کتب عهد جدید.

4- درکی عمومی از پیام کلی عهد جدید.

منابع

تنها متنی که دانشجویان برای این دوره درسی به آن نیاز دارند، کتابمقدس است. در رابطه با آن دسته از دانشجویانی که از کتابمقدس انگلیسی نیز بهره می ‌ جویند استفاده از متن NIV توصیه می ‌ شود. در رابطه با ترجمه کتابمقدس بفارسی از ترجمه موسوم به قدیمی استفاده شده است و در رابطه با متون عهد جدیدی از ترجمه موسوم به هزاره نو بهره برده ‌ ایم هرچند استفاده از سایر ترجمه ‌ های معتبر نظیر ترجمه قدیمی - ترجمه تفسیری و نیز ترجمه موسوم به انجیل شریف مفید می ‌ باشد. سوالات امتحانی بر اساس ترجمه هزاره نو در قسمت عهد جدید طرح گردیده است.

نمونه سوالات امتحانی

1- تعالیم عیسی بزرگترین جاذبه خود را در میان کدام یک از گروهای زیر به خود اختصاص داده بود؟

(الف) اسین ‌ ها (ب) عامه مردم (ج) فریسیان (د)صدوقیان (ه) کاتبین

2- اکثر رسالات در قیاس با دیگران، توسط این شخص به نگارش در آمد؟

(الف)یعقوب (ب) یوحنا (ج)پولس (د)پطرس (ه)تیموتائوس

همه سوالات امتحانی بصورت پرسشهای چند گزینه ‌ ای طرح شده است.

نمره گذاری درس

هنگامی که هر پنج امتحان تکمیل و برگزار شد، امتیاز و نمره این درس تعیین می‌شود. این امتیاز می‌تواند A ، B یا C باشد. این امتیازات بیانگر این نکته می‌باشند که نتیجه امتحان شما عالی، خوب و یا بحرانی(مرزی) بوده‌است. امتیاز از طریق معدل‌گیری هر پنج امتحان تعیین می‌ ‌ شود. نمره پائین‌تر از 70% برای هر یک از این امتحانات قابل قبول نمی‌باشد. امتحان مجدد امکان پذیراست اما تنها، شخص دو بار اجازه دارد تا برای امتحان مجدد اقدام نماید. در صورتی که دانشجو در طی یکسال از ثبت نام دوره درسی، موفق به اتمام درس مورد نظر بهمراه امتحان آن نگردد به نشانه عدم تکمیل درس، نمره I تعیین می‌گردد. دانشجویی که چنین نمره‌ای را دریافت نموده است باید درس را دوباره ثبت نام کند و قوانین جدیدی که پس از اولین دفعه ثبت نام این درس تا زمان ثبت نام مجدد بر این درس اعمال شده است، شامل حال او می ‌ شود.