خلاصهٔ دوره:

نگرشی به معنویت

به این درس به عنوان یک سفر نگاه کنید. این واحد درسی‌ باعث میشود کهیک روح کنجکاو به فراتر از جهان فیزیکی‌ نگاه کند و مدعی برکتی میشود که معنویت دردسترس می‌گذارد.

آغاز با معنویت معقول. این سفر ارتباط روحانی و تحقق‌ آن را با امورمقدس در نظر می‌گیرد.

این واحد درسی‌ به ۵ قسمت تقسیم شده است:

۱- مفهوم معنویت

۲- حس مقدس

۳-معنویت به فعلیت

۴-یک جامعه معنوی

۵- یک زندگی‌ معنوی و روحانی

موجودی روحانی قبل از شروع این دوره نیاز هست. این دوره ۵ واحد درسی‌را شامل میشود.

اهداف:

پس از اتمام دوره شما باید قادر باشید به: ۱- شناسایی مفاهیم،روشهاو موارد مربوط به یک تلاش شخصی‌ برای یک تجربه معنوی با خدا ازطریق عیسی مسیح ۲- خلاصه و توضیح خاصی‌ از مفاهیم و موضوعات متون کتاب مقدسدر ارتباط با زندگی‌ روحانی شخصی‌

واحد اول:

شناسایی معنویت، پارامترها و اثر آن در نظر ایمان و عقل.

خلاصه توضیحات پولس در مورد خدا از صحبتها او در اعمال رسولانباب ۱۷ و مطالب تکمیلی در مورد توضیحات عقلانی او و همینطور جوابهای شنوندگاناو.

واحد دوم:

تشخیص و به رسمیت شناختن پاسخ عاطفی به ایمان و اینکه چگونه یک شخص مقدس میشود.

واحد سوم:

تشخیص اینکه یک شخص چگونه تصمیم به داشتن یک رابطه معنوی با خدا می‌گیرد.

و اینکه توضیح دهید چرا رستگاری یک مفهوم قابل قبول است.

واحد چهارم:

توضیح دهید اثرات جامعه معنوی بر روی زندگی‌ معنوی فردی چگونه خواهدبود.

واحد پنجم:

ارزیابی کنید که یک فرد روحانی چگونه تمام جنبه‌های اصول اخلاقی‌ رادر زندگی‌ خود اعمال می‌کند.

امتیازات:

برای قبول شدن در هر واحد درسی‌ شما احتیاج دارید که نمرات هر واحد وهمچنین در پایان، مجموع نمرات کّل بالای۷۰% باشد.

سایر تکالیف شما شامل:

۱- ۵ مجموعه ۵۰۰ کلمه مربوط به درس مورد درخواست.

۲- ۲ مجموعه‌ نوشتنی.

۳- یک خلاصهٔ از مجموعه تفکرات شما ( مربوط به درس ).

۴- ۲۵۰۰ کلمه مقاله

همهٔ مورد بالا مورد نیاز هست ولی‌ ملاک قبولی شما نتیجه آزمون‌هاینهایی‌ می‌باشد که هر کدام ۲۰% ارزش دارد.

در زیر یک نمونه از امتحان آورد شده است:

از نقطه نظر کتاب مقدس، باور به اینکه خدا روح هست، و استفادهآن در تصویری از پرستش:

ا- قابل قبول است در صورتی‌ که تصویر ارائه شده از خدا معرفی‌ کنندهخدا باشد نه خود خدا.

ب- کمک می‌کند تا پرستندگان متمرکز خدایی حقیقی‌ باشند.

س- مغایر با تعلیم کتاب مقدس است.

منابع:

کتاب مقدس در هر ترجمه‌ای

موارد زیر را میتوانید در اینترنت پیدا کنید و بخوانید اگر لازمباشد:

- اعترافات سانت آگوستین

- به شباهت مسیح

اطلاعات زیر مربوط به ناشر این کتابها می‌باشد:

à Kempis, Thomas. Imitation of Christ. Dover Publications, 2003. 160 pages. $2.50. ISBN--978-0486431857

Augustine. The Confessions of Augustine. Dover Publications, 2002. 319 pages. $4. ISBN--978-0486424668

این کتابها را میتوانید خریداری کنید یأ در اینترنت در زمانی‌ کهنیاز هست بخوانید.